سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
استاد 
 
ادامه دارد 
مصاحبه گر علمی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 
مدرس 
 
 
عقاید_اندیشه اسلامی 1و2 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
سطوح عالی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 
مدرس 
 
 
عقائد_اندیشه اسلامی 1و2  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 
مدرس 
 
ادامه دارد 
عقاید_اندیشه اسلامی 1و2 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
سطوح عالی